Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Източник: http://www.dir.bg/

Коментар на А4 творчески колектив:

Нов закон за енергийна ефективност

МС одобри проект на нов Закон за енергийна ефективност

С него се въвежда националното определение за сграда с близко до нулево потребление на енергия

 

Правителството одобри проект на нов закон за енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с пълното транспониране на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Със законопроекта се регламентира начинът за определяне на националната цел за ЕЕ до 2020 г.

Целта на ЗЕЕ

Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност като част от политиката по устойчиво развитие на страната чрез:
1. използване на система от дейности и мерки за повишаване на енергийнатаефективност при производството, преобразуването, преноса, разпределението идоставката на енергия, както и при крайното потребление на енергия
2. въвеждане на схеми за задължения за енергийни спестявания
3. развитие на пазара на енергийни услуги и насърчаване предоставянето наенергийни услуги
4. въвеждане на финансови механизми и инструменти, подпомагащи изпълнението на националната цел за енергийна ефективност.
Въвежда се и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия, която ще се разпредели като индивидуални цели между:
•              крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, търговците с издадена лиценз за дейността "търговия с електрическа енергия", които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно
•              топлопреносните предприятия и доставчиците на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно
•              крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 8 млн. нормални кубически метра годишно
•              търговците с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6.5 хил. тона течни горива годишно – с изключение на горивата за транспортни цели
•              търговците с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно.

Мерки за ЕЕ
Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3% от общата им разгъната застроена площ. Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. 
Със законопроекта се предвижда издаване на сертификат за отделни части в дадена сграда, в случай че тези части имат различно предназначение.
В проектозакона е регламентирано също, че срокът на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, се увеличава от 3 на 5 години. Тази промяна ще съдейства за намаляване на административната тежест пред бизнеса.
С проектозакона се въвежда национално определение за сграда с близко до нулевопотребление на енергия. Това е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:
а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради
б) не по-малко от 55% от потребната (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до
сградата.

Необходими финансови средства
При изпълнението на мерките и произтичащите от проекта на акт дейности се очаква собствениците на сградите да постигнат спестявания (икономии на енергия и намаляване на разходите), които с всяка следваща година ще се увеличават. В тази връзка най-целесъобразният начин за изпълнение на задълженията по законопроекта е основно да се използват механизмите на Наредба № РД-16-347/02.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат (ЕСКО), водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост.
Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури ще осигурят изпълнението на законопроекта в рамките на определените им бюджети. Също така ще се търсят възможности за финансиране изпълнението на законопроекта
със средства по европейските програми и/или други източници.

 

03  февруари 2015

Цялата статия може да прочетете на адрес: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2460072