Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Статия „ПРОФЕСИЯ“ ДОМОУПРАВИТЕЛ от поредицата Управление на многофамилни жилища в България

Всеки жилищен фонд трябва да бъде управляван и поддържан с цел съхраняване във времето и повишаване стойността на жилищата.

Домоуправителят е този, който трябва:

 • да отговаря за управлението и поддържането на етажната собственост, да следи и да е запознат със състоянието на общите части – експлоатация, текуща поддръжка, аварийни ремонти и др.;
 • да разпределя дължимите от обитателите суми, да сигнализира и да се обръща към дадени институции при необходимост – организация на дейностите по управление и поддръжка;
 • да регламентира отношенията между собственици/наематели/ползватели – създаване на правилник на вътрешен ред‘
 • да има комуникационни умения и да съумява да управлява междуличностните отношения.

 Права на домоуправителя:

 • да извършва необходимото за прилагане в действие решенията на общото събрание (ОС);
 • да следи дали се спазва вътрешния ред и налага необходимите санкции (глоби), ако той бива нарушаван (напр. ако някой използва или завзема общи части в разрез с Правилника за вътрешния ред);
 • да получи информация от АГКК или от общината, в която се намира етажната собственост (ЕС), за площта на търговски обекти на територията на етажната собственост и придадените към тях складови помещения;
 • ако собственик, ползвател или обитател на изпълни дадено решение на общото събрание, домоуправителят има право да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.
 • според предоставената му от собствениците или съответните органи информация да определя идеалните части;
 • да представя собствениците в етажната собственост пред съда за дейностите свързани с управлението на етажната собственост;
 • да съхранява протоколната книга, както и тези, в която се вписват приходите и разходите, кореспонденцията – вътрешна и външна, плановете на сградата, техническия паспорт на сградата и т.н.;
 • да представлява етажната собственост при възникване на отношения с органите на местната власт, както и с други правни субекти;
 • да взема средства от фонд „Ремонт и обновяване” при възникнали аварийни ситуации, които изискват незабавна намеса;
 • да предоставя информация за броя на вписаните кучета на съответната областна дирекция по безопасност на храните;
 • да съдейства между съседите при възникване на ситуации, при които някой е ощетен (например ако някой съсед наводни друг, то домоуправителя трябва да съдейства на наводнения да посети дома на този, който го наводнява, за да се види от къде идва проблема).

 

Задължения на домоуправителя:

 • да привежда в изпълнение решенията взети от ОС;
 • да следи за спазването на вътрешния ред в етажната собственост, описан подробно в Правилник за вътрешния ред, прието от ОС;
 • да създава и поддържа книга на етажната собственост;
 • да изготвя годишен бюджет за управлението, ползването и поддържането на общите части на етажната собственост;
 • да съставя годишен план за извършени ремонти, преустройства, реконструкции в сградата, както и отчети за тяхното изпълнение;
 • да уведомява общинската администрация за своя избор като домоуправител и предостави данните си;
 • да уведомява своевременно собствениците, ползвателите и обитателите на етажната собственост при получаване на писмени уведомления от енергоразпределителните дружества, ВиК, Топлофикация и др., свързани с нормалното функциониране на етажната собственост;
 • минимум веднъж годишно да свиква Общо събрание, на което да даде отчет за извършената работа, както и да се начертае план за дейностите през следващата година;
 • да определя размера на ежемесечните вноски, свързани с разходите за общата етажна собственост, които живеещите дължат съразмерно с дела си в общите части;
 • при избор на нов домоуправител предава с протокол съхраняваните документи, останалите парични средства, банкови карти (ако има такива), както и отчет за дейността си през изминалите 2 години от неговия мандат.

 Нормативна база

 • Закон за управление на етажната собственост, ЗУЕС В сила от 01.05.2009 г.
 • Образец Книга на етажна собственост по чл. 7, ал. 7 от ЗУЕС, утвърден със Заповед №РД-02-14-1256/11.05.2012г.
 • Образец Примерен правилник за вътрешния ред в етажна собственост по чл. 11, ал. 5 от ЗУЕС, утвърден със Заповед №РД-02-14-1256/11.05.2012г.
 • Образец Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците по чл. 28, ал3 от ЗУЕС, утвърден със Заповед №РД-02-14-1256/11.05.2012г.

 

Видове управления и поддръжка на жилищни сграден фонд.

Управление на жилищата

 • Планиране и остойностяване на необходимите дейности във времето, както краткосрочно, така и дългосрочно
 • Събиране и разплащане на необходимите средства за осъществяване на поддръжка на жилищата
 • Поддържане на счетоводство – изготвяне на бюджет, периодични отчети, съхранение и поддържане на досието на жилищата и др.
 • Създаване и актуализиране на база данни за жилищата на основа на проектна документация.
 • Възлагане на дейности по поддръжка на жилищата и общите части на сградата – проверки, текуща поддръжка и планови ремонти

Поддръжка на собствеността

 • Планирани и предпазни поддръжки
 • Аварийна и ответна поддръжка
 • Отложена поддръжка

 

Продължение от статия: Управление на многофамилни жилища в България

 

 


 

 

19.02.2018 г.

 Източници:

http://upravlenienaimoti.com
http://domino.vks.bg
http://trudipravo.bg
https://www.cpdp.bg
https://pravatami.bg
http://pmg-consult.eu